Komvux - Bäst information om Komvux

Utbildningar

Mer om Utbildningar

Bra och strukturerade utbildningar är grunden till vårt civiliserade samhälle. Utbildningarna kan ske på många olika sätt och i varierad form. Det som kännetecknar bra utbildningar är att den utbildningen är strukturerad och följer någon form av utbildningsplan med ett tydligt mål och syfte samt att utbildningen har delmål som följs upp.

De finns flera nivåer på utbildningar och även flera olika utbildningspedagogiker att använda sig av. De utbildningsnivåer som, används över större delen av världen och i Sverige är:

  • Förskolan är en mindre form av teoretisk utbildning utan fokus ligger på att lära barnet att kunna umgås med andra och även lyssna på och prata inför kamrater
  • Grundskola eller primärskola ska ge alla samhällsmedborgare en grundläggande kunskap i läsning, räkning, samhällsstrukturer samt historia. Det finns även inslag att lära grunderna i ett eller två främmande språk.
  • Gymnasieskolan kan även benämnas sekundärskola där medborgarna ges arbetsförberedande kunskaper inom praktiska eller teoretiska yrken. I nästan alla länder är gymnasieskolan frivillig och personerna får själva önska inriktningen på utbildningen.
  • Högre utbildning kallas den utbildning som högskolor och universitet erbjuder.


Andra former av utbildningar

Bild på Utbildningar

Det finns också många andra typer och andra former av utbildningar. Något som Sverige länga var ensamma om var Komvux som ger vuxna möjligheter att gymnasieförberedande och högskoleförberedande utbildning.

Möjligheten till bra och strukturerad utbildning är mycket god i Sverige men det flesta utbildningarna och skolorna, förutom de ovan nämnda kosta pengar för deltagare. Detta kan vara utbildningar som har med ens fritidssysselsättning och idrott att göra som t.ex. ridskolor eller skidskolor. Även vissa utbildningar som samhället har nytta av t.ex. trafikutbildning, körkortsutbildning eller pilotutbildning bekostas inte av samhället.